Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2017 Dyrektora SPZOZ

Mińsk Mazowiecki, dnia 2017-11-27

OGŁOSZENIE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE OPISU BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W SYSTEMIE

TELERADIOLOGICZNYM

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym będzie obejmowała okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia www.spzozmm.pl lub odebrać w siedzibie SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37 a, piętro II pok. Nr 28, w godz. 8:00 - 15:00.

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami znajdującymi się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym”

Nie otwierać do dnia 01.12.2017 r. do godz. 10.30.

należy złożyć w siedzibie udzielającego zamówienia do dnia 01 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 - w Kancelarii SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1938).

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2017 Dyrektora SPZOZ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

I MATERIAŁY INFORMACYJNE

O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT

z dnia 27 listopada 2017 roku

na:

UDZIELANIE ŚWIADCZ EŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE OPISU BADAŃ TO MOGRAFII KOMPUTEROWEJ W SYSTEMIE TELERADIOLOGICZNYM

Termin składania oferty: 01 grudnia 2017 r. godz. 10 00.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I

- Warunki ogólne konkursu.

Rozdział II

- Opis przedmiotu konkursu.

Rozdział III

- Wymagania udzielającego zamówienia.

Rozdział IV

- Tryb udzielania wyjaśnień.

Rozdział V

- Składanie ofert.

Rozdział VI

- Otwarcie ofert.

Rozdział VII

- Środki odwoławcze.