DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZPITALA

Przyjęcie do szpitala PLANOWE

1) aktualne skierowanie (ważne 30 dni), wystawione przez lekarza POZ, lekarzy indywidualnych praktyk lekarskich i lekarzy specjalistów; (skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem).
2) ważne ubezpieczenie:
3) dowód osobisty;
4) książeczka RUM (Rejestru Usług Medycznych);
5) dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu, jeżeli taką pacjent posiada;
6) zlecenie od lekarza w przypadku przyjmowania leków;
7) NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Przyjęcia do szpitala NAGŁE

1. W stanach bezpośredniego zagrożenia Życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie (hospitalizację).
2. Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w Szpitalu, a jeżeli przedstawienie w/w dowodu w tym czasie nie jest moSliwe naleSy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty wypisu (zakończenia hospitalizacji).
3. W przypadku nie przedstawienia dowodu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych świadczeń słuSby zdrowia w terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub, gdy osoba nie ma opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc, kosztami leczenia (hospitalizacji) zostanie obciążona osoba której udzielono świadczenia (hospitalizacji).

W przypadku braku jednego z w/w dokumentów chory może być przyjęty do szpitala
wyłącznie odpłatnie.